Algemene Voorwaarden

Welkom bij 247cosmetics.nl de site voor de schoonheidssalon

Algemene Voorwaarden

VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN - 247cosmetics
At Beauty Cosmetics onder handelsnaam 247cosmetics - gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65069609
ALGEMEEN:
De hoogstaande kwaliteit van de Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image producten en het professionalisme van de schoonheidsspecialisten en pedicure, die deel uitmaken van het 247cosmetics netwerk.
1. BASISPRINCIPES VAN DE VOORWAARDEN
247cosmetics verbindt zich ertoe de koper te voorzien van producten/merken uit het gamma van 247cosmetics, volgens de bedingen en voorwaarden van de huidige overeenkomst op een niet-exclusieve basis. De koper verbindt zich ertoe zich exclusief bij 247cosmetics te bevoorraden van de producten van het gamma. Dit geldt eveneens voor de nieuwe producten die in de toekomst het gamma van de voerende merken zouden samenstellen. Het verkooprecht geldt uitsluitend voor de praktijkruimte of winkelruimte van de koper. De koper heeft het recht de naam Ainhoa, Cholley Icona Milano en/of Beauty Image te gebruiken in het uithangbord van het (de) hiervoor vermelde verkooppunt(en), na het voorgenomen type van het uithangbord voor voorafgaande goedkeuring te hebben voorgelegd. 247cosmetics zal elk voorgelegd project mogen weigeren zonder haar weigering te moeten rechtvaardigen. De koper verwerft geen enkel recht op de naam Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image, noch op het gebruik ervan en zal in geval van beindiging van de huidige overeenkomst onmiddellijk moeten ophouden het uithangbord, het logo en elke vermelding van de merknaam te gebruiken. De koper verplicht zich, de producten van Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image zonder wijziging van de verpakking en zonder ze te openen, ook niet in verkoopseenheden met andere producten, alleen aan consumenten te verkopen en in geen geval aan niet-officile verkooppunten van Ainhoa, Cholley en/of Icona Milano.
2. CONDITIES VOOR DE OPENING VAN EEN VERKOOPPUNT
Met het oog op een correct en professioneel gebruik van de producten en het verlenen van deskundig advies verbindt de koper zich ertoe dat er n of meer gediplomeerde schoonheidsspecialisten aanwezig zijn. De koper verplicht zich deel te nemen aan een training Ainhoa en/of Cholley van 247cosmetics. Als de eigenaar zelf geen schoonheidsspecialist is, dan kan hij/zij een in dienstzijnde schoonheidsspecialist voor de training opgeven. De behandelingen zullen verplicht uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van Ainhoa en/of Cholley, waarbij de originele Ainhoa of Cholley producten worden gebruikt. Bij de opening van het verkooppunt wordt opname van het volledige basisassortiment gezichtsverzorging vereist en de koper verbindt zich ertoe, om op elk ogenblik een volledig assortiment gezichtsverzorging Ainhoa en/of Cholley in haar/zijn verkooppunt ter beschikking te hebben.
3. INTERNETHANDEL
Voor de duur en geldigheid van de verkoopovereenkomst sluiten de partijen de volgende afspraken voor internethandel met de producten van het merk Ainhoa en/of Cholley. Deze afspraken vervallen automatisch bij beindiging van de verkooppuntovereenkomst.
3a. Het inrichten en uitbaten van een eigen webshop is alleen toegestaan aan een schoonheidssalon met een geldig verkooppuntovereenkomst, daar waar behandelingen volgens het Ainhoa en/of Cholley concept en met Ainhoa en/of Cholley producten worden uitgevoerd en persoonlijk gebruiksadvies voor de consument wordt gegeven met de verkoop van gepaste verzorgingsproducten voor thuis. Het verkooppunt is verplicht, minstens 80% van de doorsnee jaaromzet van de afgelopen 5 jaar op het vastgestelde adres te realiseren (Als de overeenkomst minder dan 5 jaar bestaat, is de jaarlijkse doorsnee van de duur van de overeenkomst de basis). Nieuwe verkooppunten moeten in de eerste twee jaren van de overeenkomst minstens 70% van de omzet realiseren in de vaste instelling en maximaal 30% van de jaaromzet mag gerealiseerd worden door internethandel.
3b. Het recht geldt voor de handel van alle contractuele afspraken met 247cosmetics. Dit is momenteel het assortiment met Ainhoa, Cholley en/of Icona Milano.
3c. Het verkooppunt is verplicht, 247cosmetics schriftelijk te informeren over de geplande ingebruikname van de webshop en het daarbij behorende internetadres, de verkoopadviesprijs te hanteren, met uitzondering van de geldige aanbiedingen.
De vormgeving van de webshop (look & feel), voor zover die betrekking heeft op Ainhoa, Cholley en/of Icona Milano, moet vooraf vrijgegeven worden door 247cosmetics. De merknaam Ainhoa , Cholley en/of Icona Milano mag geen deel zijn van het verkooppunt of eigen domeinnaam noch van de webshop-domeinnaam.
3d. Bij beindiging van de verkooppuntovereenkomst vervalt automatisch het verkoop- en verwerkingsrecht van de producten. Bij beindiging van de verkooppuntovereenkomst moet daarom direct alle handel inclusief internetverkoop gestopt worden en moet alle inhoud die specifiek voor Ainhoa en/of Cholley is, verwijderd worden van de webpresentatie en het betreffende verkooppunt.
3e. Copyright-beperkingen en beperkingen van gebruiksvoorwaarden en gebruiksperiodes zijn hierbij strikt te respecteren. Specifiek Ainhoa en/of Cholley tekst- en beeldmateriaal mag niet samen met neutrale werving of met andere merken gebruikt worden. De aangegeven licentieduur voor de gebruiksrechten van beelden geldt voor de aangegeven periode, het beeldmateriaal mag hierna niet meer gebruikt worden. Beeldmateriaal dat door Ainhoa en/of Cholley ter beschikking wordt gesteld, mag alleen in combinatie met het Ainhoa en/of Cholley logo of ter illustratie van een tekst over Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image, of bij de merknaam Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image, gebruikt worden. Bij gebruik van beeldmateriaal na verloop van de licentie of zonder de daarbij behorende afbeelding van het logo van de merknaam Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image, kunnen bijv. model, modellenbureau, reclamebureau en fotograaf hoge financile bedragen eisen. 247cosmetics, Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image neemt geen verantwoordelijkheid voor de door derden geiste vergoedingen, wanneer dit niet werd gerespecteerd. Als 247cosmetics, Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image door derden hierover aangesproken wordt, dan is het verkooppunt verplicht 247cosmetics, Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image voor alle eisen en kosten vrij te stellen. Beelden en grafische elementen mogen niet gekopieerd worden van de website of andere communicatiemiddelen van 247cosmetics, Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image. Alleen beelden uit het 247cosmetics, Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image downloadcenter op www.247cosmetics.nl mogen gebruikt met inachtneming van de auteursrechten en de gestelde datum. Voor de omschrijving van de producten kunt u teksten van de Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image WEBSITE of Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image brochures overnemen. Het is uitsluitend toegestaan het actuele logo te gebruiken. Het gebruik van voorgaande logoversies is niet toegestaan. In geval van een toekomstige logo-actualisering is het oude tegen het Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image -logo om te ruilen. Het gebruik van links met de officile Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image website en haar inhoud (bv omschrijvingen van de producten) is aan te bevelen en toegestaan. Voor de vrijgave voor de inrichting van de webshop, voor zover deze betrekking heeft op Ainhoa, Cholley en/of Beauty Image, of andere vragen, bijv. bij onzekerheden over copyright of gebruiksduur, staat de afdeling communicatie met het mailadres info@247cosmetics.nl of telefonisch 023-2025344 ter beschikking.
3f. Internethandel is alleen toegestaan met verkoopverpakkingen voor het gebruik thuis in originele verpakking. Verkoop van salonverpakkingen, afgevulde producten uit salonverpakkingen, testers, proefjes en reclamematerialen is nadrukkelijk verboden.
3g. Verkoop van Ainhoa, Cholley en/of Icona Milano producten via veilingsites of internet beurzen zoals bijv. eBay, marktplaats, bol.com e.a. is nadrukkelijk verboden. Dit geldt ook voor E-shops en verkoop-/directkoopopties, die over forums en beurzen gestuurd en aangeboden worden. Verder is het verkopen via Internetmarktplaatsen, zoals bv Amazon, of andere verkoop- en Shop-in-shop-platformen of portalen op het internet verboden. Het niet respecteren van deze regels is een belangrijke en dringende reden om de depotovereenkomst te beindigen.
3h. 247cosmetics, Ainhoa, Cholley Icona Milano en/of Beauty Image neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door het verkooppunt opgerichte website of webshop. Bij klachten over producten, zoals bijv. defecten of onverdraagzaamheid, geldt de huidige retourenregel, momenteel afgehandeld door de buitendienst. 247cosmetics zal geen directe klachten van consumenten aannemen.
3i. Bij het niet respecteren van de bovenstaande regels heeft Ainhoa, Cholley, Icona Milano en/of Beauty Image het recht op directe stopzetting van de leveringen en/of opzegging van de depotovereenkomst.
3j. 247cosmetics heeft het recht deze regels te veranderen of aan te vullen. Iedere verandering of aanvulling zal schriftelijk plaatsvinden. Verder gelden aanvullend de afspraken zoals vermeld in deze algemene overeenkomst.
4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de partijen zal op elk ogenblik een einde kunnen stellen aan de overeenkomst mits een opzegtermijn van 6-12 maanden of een juiste vergoeding, te bepalen door de partijen op het ogenblik van het beindigen van de overeenkomst. Nochtans zal er onmiddellijk en zonder vooropzeg noch vergoeding een einde gesteld kunnen worden aan de overeenkomst, ingeval van ernstige tekortkoming van n van de partijen. De brief waarbij de verbreking wegens ernstige tekortkoming vastgesteld wordt, moet gemotiveerd zijn en aan de andere partij toegezonden worden per aangetekend schrijven. Bovendien komen partijen nadrukkelijk overeen dat het tussenkomen van n van de volgende feiten van rechtswege en zonder vergoeding een einde stellen aan huidige overeenkomst:
1. elke ernstige en voortdurende onenigheid tussen partijen, de faling, deze overeenkomst, de vervroegde vereffening of het verloren gaan van n van de contractanten, of zijn veroordeling wegens een actie die van aard is om het vertrouwen van de andere partij te schaden.
2. het feit voor de depositair om de startvoorraad niet te verwerven binnen de overeengekomen termijn of om niet op elk ogenblik over een redelijk assortiment gelaatsverzorging van Ainhoa en/of Cholley te beschikken.
3. het feit om een minimum omzetcijfer van 2.500 Euro per kalender jaar buiten de BTW in producten Ainhoa en/of Cholley niet te verwezenlijken.
4. de overdracht of de verhuizing door de depositair van de (het) verkooppunt(en) vermeld in art.1 van huidige overeenkomst.
5. ZAKEN- EN FABRICAGEGEHEIMEN
Zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als na de beindiging, verbindt elk van de partijen zich ertoe de zaken- en fabricagegeheimen van de andere partij, alsook elke inlichting met vertrouwelijk karakter waarvan zij kennis hebben gekregen ingevolge of ter gelegenheid van de overeenkomst te bewaren.
6. BESTELLINGEN
Elke bestelling verbindt de depositair definitief, de aanvaarding van de bestelling door de 247cosmetics maakt de verkoop effectief. De folders en brochures hebben een zuiver indicatief karakter en binden de 247cosmetics niet. Elk beding dat afwijkt van huidige overeenkomst zal uitdrukkelijk aanvaard moeten worden door de directie van 247cosmetics. Geen enkele vergoeding zal verschuldigd zijn aan de depositair in geval van annulering van een bestelling door 247cosmetics wegens voorraadtekorten, stopzetting van de fabricage, overmacht, stakingen, machinebreuk, enz.
7. PRIJZEN
Er wordt overeengekomen en afgesproken tussen partijen, dat de prijslijst geldig op de dag van ontvangst van de bestelling door de 247cosmetics van toepassing zal zijn. De prijzen zullen op elk moment gewijzigd kunnen worden, zonder voorafgaande verwittiging. Enkel bestellingen die reeds in het bezit zouden zijn van de 247cosmetics vr de prijswijziging, en die geleverd kunnen worden binnen de 10 werkdagen, zullen aan de oude prijs gefactureerd worden. De facturatie is in Euro.
8. LEVERING EN AANVAARDING VAN GOEDEREN
De verzending van de goederen gebeurt met vrachtvervoer.
De leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief en hun overschrijding zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot vergoeding, door welke oorzaak ook. Ingeval van overschrijding met meer dan 1 maand van de afgesproken termijn, is het de depositair toegelaten om de betreffende bestelling te annuleren zonder vergoeding voor de ene of de andere. De btw is ten laste van de depositair. De goederen worden geacht conform te zijn aan de bestelling en vrij van alle gebreken bij de ondertekening van de bestelbon of bij de aflevering. Op straffe van verval zal elk protest of elke reclamatie gericht worden aan de 247cosmetics binnen 48 uur na levering. Retourname van goederen kan enkel na schriftelijk akkoord van de 247cosmetics, met duidelijke omschrijving van de goederen en de eventuele condities.
9. BETALINGEN
De facturen van de 247cosmetics zullen betaalbaar zijn in specin of door de bank binnen de dertig dagen van de facturatiedatum.
De facturen zijn betaalbaar op locatie, wissels, kwijtingen, gedeeltelijke betalingen, de toepassing van het reglement of het franco van de portkosten brengen geen afwijking van huidig beding of van andere bedingingen van huidige overeenkomst met zich mee. Ingeval van gespreide betalingen, zal de niet-betaling op n van de vervaldagen van rechtswege het nog verschuldigde saldo opeisbaar maken, onder voorbehoud van de bepalingen van de wet op de verkoop op afbetaling. 247cosmetics behoudt zich in geval van niet-betaling op de vervaldag, het recht voor om toekomstige leveringen te weigeren.
10. PUBLICITEIT
De depositair verbindt zich ertoe de producten van Ainhoa, Cholley en/of Icona Milano op representatieve wijze in de etalages en verkoopruimten tentoon te stellen. De reclameacties van 247cosmetics dient men efficint en naar best vermogen uit te voeren en te ondersteunen. De depositair krijgt afhankelijk van de beschikbaarheid en proportioneel aan zijn omzetcijfer, de beschikking over demonstratie- en reclamemateriaal, zoals testers, displays, brochures e.d. Deze materialen blijven eigendom van 247cosmetics.
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte goederen blijven eigendom van 247cosmetics tot de volledige betaling van de facturen in hoofdsom en accessoria. De depositair blijft op grond van huidige overeenkomst verantwoordelijk voor het verlies en/of teloorgaan van de goederen. Ingeval van geschil, zijn alleen de Rechtbank te Haarlem alleen Nederlands recht is van toepassing.
12. SLOTBEPALINGEN
Huidige overeenkomst is onoverdraagbaar, behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van partijen.
Ingeval van verbreking van huidige overeenkomst is verstaan en overeengekomen tussen partijen dat de 247cosmetics het recht heeft, en ingeval van verzoek van de depositair, de verplichting de goederen die zij verkocht heeft terug te nemen. Deze terugname kan pas na schriftelijke toestemming plaatsvinden, tegen de inkoopprijs verminderd met 50% voor verwerkingskosten.
Volgende producten komen in geen geval voor terugname in aanmerking:
1. producten zonder verpakking of beschadigde verpakking
2. producten die niet langer onderdeel zijn van het actuele assortiment
3. producten waarvan de vervaldatum binnen 12 maanden intreedt
Producten die gratis geleverd zijn, komen niet in aanmerking de waarde voor retour name.
Bij beindiging van huidige overeenkomst dienen alle ter beschikking gestelde reclamematerialen teruggegeven te worden of met toestemming van 247cosmetics vernietigd te worden.

Garantie
247cosmetics staat in voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten. De Wettelijke garantie is van toepassing. U mag er vanuit gaan dat het product voldoet aan de eisen die u redelijkerwijs van het product kunt verwachten. Indien het afgeleverde product niet aan de eisen voldoet, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 247 cosmetics daarvan in kennis te stellen. Wanneer blijkt dat het artikel niet doet, zal 247cosmetics zorgen voor kosteloze retourneren, omruiling van het artikel, herstellen van het artikel of het terug storten van het aankoopbedrag. Wilt u hierop aanspraak maken, neemt u dan contact op met de 247cosmetics.

247cosmetics - Meester Cornelisstraat 2 - 2023DG HAARLEM
023-2025344 - www.247cosmetics.nl - info@247cosmetics.nl
At Beauty Cosmetics - KVK 65069609 - BTW 855968369B01